رزومه ال جی کم

رزومه شرکت ال جی کم

ممبران های آب دریا

ممبران های آب دریا

SeaWater RO Membrane

پلنت آب شیرین کن El Galala در مصر با ظرفیت تصفیه 300,000 متر مکعب در روز

این پروژه توسط شرکت Metito در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردیده است تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

مرداد ۹۶

پلنت آب شیرین کن Sohar در عمان با ظرفیت تصفیه 250,000 متر مکعب در روز

این پروژه توسط شرکت Valoriza Agua در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردید تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

مرداد ۹۵

پلنت آب شیرین کن Al-Sokhnaدر عمان با ظرفیت تصفیه 164,000 متر مکعب در روز

فاز اول این پروژه با ظرفیت 32,000 مترمکعب در روز توسط شرکت Tam Environmental و Desalia در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردید تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

خرداد ۹۵

ممبران های آب لب شور

ممبران های آب لب شور

BrakishWater RO Membrane

پلنت تصفیه فاضلاب کارخانه Panasonic در مالزی

استفاده از ممبرانهای مقاوم در برابر رسوب مدل BW 400 AFR در پروژه تصفیه فاضلاب کارخانه و بازگردانی آب به چرخه تولید.

مرداد ۹۶

پلنتهای تصفیه فاضلاب پالایشگاه های Panipat و Haldia توسط شرکت نفت هندوستان

استفاده از ممبرانهای مقاوم در برابر رسوب مدل BW 400 AFR در پروژه تصفیه فاضلاب پالایشگاه و بازگردانی آب به چرخه تولید.

خرداد ۹۶

پلنت تصفیه فاضلاب City of Scottsdale Water Campus واقع در آمریکا

استفاده از ممبرانهای با فناوری نانو BWRO در پروژه تصفیه فاضلاب شهری و تاثیر آن در کاهش TOC و استفاده مجدد بعنوان آب قابل شرب.

فروردین ۹۶